Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja Ocaleni zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203), a także na podstawie Ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez:
1) Daria Kikoła
2) Maria Mucha
3) Oskar Jan Markiewicz

zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym Repertorium A Numer 4659/2014 sporządzonym przez notariusza Katrzyna Nagórska-Protasiuk, Kancelaria Notarialna Katarzyna Nagórska-Protasiuk Notariusz w dniu 14 listopada 2014 roku.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest ul. Subisława 23e/24, 80-354 Gdańsk.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Angielskim odpowiednikiem nazwy Fundacji jest: Polish Survivors.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. pracy i polityki społecznej.

§ 4
Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 5
Zarząd Fundacji może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§ 6
1. Celem ogólnym Fundacji jest zapewnienie opieki prawnej i psychologicznej osobom, które doświadczyły pedofilii świeckiej lub klerykalnej, a także osobom molestowanym seksualnie.
2. Celami szczegółowymi działania Fundacji są:
1) Działalność profilaktyczna związana z ochroną praw człowieka oraz przeciwdziałaniem patologiom społecznym, przemocy w rodzinie, wykorzystywaniu seksualnemu oraz przemocy fizycznej;
2) Zapobieganie społecznemu wykluczeniu osób zagrożonych patologią społeczną oraz stworzenie warunków prowadzących do reintegracji i rehabilitacji społecznej;
3) Działalności w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
4) Promocja i organizacja wolontariatu;
5) Rozwijanie działań na rzecz promocji norm życia społecznego, promocji integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami różnych kultur i regionów, społecznościami lokalnymi i regionalnymi;
6) Udział we wspieraniu a także koordynacji inicjatyw obywatelskich;
7) Działalność na rzecz ochrony zdrowia społeczeństwa;
8) Działalność na rzecz tworzenia i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego;
9) Powadzenie działalności wydawniczej promującej Fundację;
10) Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń pomiędzy osobami i instytucjami zainteresowanymi;
11) Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 7
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
1) Przygotowywanie i realizowanie programów, projektów oraz tworzenie inicjatyw społecznych;
2) Organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, sympozjów, odczytów, szkoleń, warsztatów, konkursów, przeglądów, praktyk staży zawodowych i innych imprez naukowych, oświatowych, profilaktycznych i kulturalnych;
3) Działalność wydawniczą, informacyjno-promocyjną i edukacyjno-szkoleniową;
4) Promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii;
5) Działalność edukacyjną, profilaktyczną, terapeutyczną w zakresie uzależnień, wykorzystywania seksualnego i przemocy domowej, świadczenie usług doradczych dla samorządów lokalnych i regionalnych, osób indywidualnych, rodzin i innych partnerów w kraju i za granicą;
6) Prowadzenie i wspomaganie badań naukowych, analiz marketingowych i badań społecznych;
7) Współpracę z organami administracji państwowej i samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami i innymi pokrewnymi organizacjami społecznymi, ośrodkami naukowymi, placówkami kulturalno-oświatowymi, środkami masowego przekazu, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą oraz wspieranie działalności podmiotów realizujących cele zbieżne z celami Fundacji;
8) Propagowanie sprawdzonych rozwiązań krajowych i międzynarodowych z dziedziny profilaktyki uzależnień, rozwoju regionalnego i rozwoju lokalnego;
9) Wymianę doświadczeń między partnerami krajowymi i międzynarodowymi;
10) Promocję dobrych praktyk, pilotażowych rozwiązań, innowacji i transfer wiedzy;
11) Wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej;
12) Wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych;
13) Wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Fundacji;
14) Współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego;
15) Organizowanie, wspieranie różnego rodzaju inicjatyw w obszarze turystyki, rekreacji i wypoczynku oraz imprez o charakterze kulturalno-poznawczym;
16) Udzielanie rodzinom z problemem psychospołecznymi pomocy psychospołecznej i prawnej;
17) Finansowe wspieranie osób prawnych i fizycznych;
18) Kształtowanie właściwego stosunku do środowiska, szerzenie zrozumienia celów ochrony środowiska oraz propagowania spraw ochrony środowiska i poczynań zmierzających do zapewnienia tej ochrony;
19) Organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży;
20) Organizowanie lub inicjowanie zjazdów, konferencji, dyskusji publicznych i wycieczek związanych z celami Fundacji;
21) Ogłaszanie lub inicjowanie wszelkiego rodzaju odczytów, zjazdów, spotkań autorskich, imprez i wystaw, konkursów wynikających z zadań i działalności Fundacji;
22) Działanie na rzecz wzmacniania więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych;
23) Informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych wydawnictw;
24) Prowadzenie działalności rehabilitacyjnej;
25) Prowadzenie innych działań zgodnych z celami Fundacji.
2. Fundacja może realizować swoje cele jako działalność statutową nieodpłatną i odpłatną.

§ 8
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może zatrudniać pracowników.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 9
1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1 700 (słownie: jeden tysiąc siedemset) złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
2. Majątek Fundacji służy do realizacji jej celów.

§ 10
1. Środki na realizację celów fundacji i pokrycie jej działalności pochodzą w szczególności z:
1) Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów;
2) Dotacji, datków i subwencji oraz grantów;
3) Dochodów uzyskanych z akcji promocyjnych, zbiórek i wydarzeń publicznych, prowadzonych przez Fundację lub na rzecz Fundacji;
4) Zysku z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą;
5) Dochodów z majątku fundacji oraz z własnej działalności statutowej Fundacji;
6) Dochodów z odsetek bankowych;
7) Dochodów z nabytych praw majątkowych.
2. Całość dochodów (nadwyżka przychodów nad kosztami) uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.

§ 11
Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 12
W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 13
1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV
Władze Fundacji

§ 14
Władzami Fundacji są:
1) Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
2) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

Rada Fundacji
§ 15
1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków w tym Przewodniczącego Rady, który kieruje pracami Rady, i dwóch Wiceprzewodniczących. Członkowie Rady wybierani są na pięcioletnią kadencję.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
4. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być jednocześnie Członkami Zarządu Fundacji.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Do szczególnie uzasadnionych przypadków należą:
1) Naruszenie Kodeksu Etyki Fundacji;
2) Ujawnienie poufnych informacji dot. Fundacji lub osób pełniących funkcje członków Zarządu lub członków Rady Fundacji;
3) Kontakt z mediami poza wiedzą i bez autoryzacji pozostałych Członków Rady i Zarządu;
4) Zawłaszczenie lub wykorzystanie majątku Fundacji w celach innych niż działalność statutowa.
6. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
1) Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady;
2) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) Śmierci członka;
4) Odwołania.

§ 16
Do zadań Rady należy w szczególności:
1) Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji;
2) Nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji;
3) Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium;
4) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;
5) Składanie wniosku do Zarządu Fundacji o zmianę statutu;
6) Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 17
1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

Zarząd
§ 18
1. Zarząd Fundacji składa się z 3 do 5 osób, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
2. Pierwszy skład Zarządu powołują Fundatorzy.
3. W skład Zarządu Fundacji mogą wchodzić Fundatorzy.
4. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
1) Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji;
2) Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej;
3) Śmierci członka zarządu,
4) Odwołania w szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak:
a. Naruszenie Kodeksu Etyki Fundacji;
b. Ujawnienie poufnych informacji dot. Fundacji lub osób pełniących funkcje członków Zarządu lub członków Rady Fundacji;
c. Kontakt z mediami poza wiedzą i bez autoryzacji pozostałych Członków Rady i Zarządu;
d. Zawłaszczenie lub wykorzystanie majątku Fundacji w celach innych niż działalność statutowa.
6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 19
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
1) Kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
2) Realizacja celów statutowych;
3) Sporządzanie planów pracy i budżetu;
4) Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji;
5) Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
6) Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
7) Podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji;
8) Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji;
9) Uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych;
10) Realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego statutu;
11) Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
3. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 20
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
5. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość (racjonalność) działań podejmowanych przez Fundację.

Sposób reprezentacji
§ 21
1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych, składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych dotyczących działalności statutowej Fundacji wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa.

Rozdział V
Tworzenie Oddziałów

§ 22
1. Dla efektywnego realizowania swoich celów, Fundacja może tworzyć Oddziały w kraju i za granicą.
2. Decyzję w przedmiocie utworzenia Oddziału podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

Rozdział. VI
Postanowienia końcowe

§ 23
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 24
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 25
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego ds. pracy i polityki społecznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

§ 26
Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca, sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 27
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania przez Fundatorów.

Reklamy